The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Cộng 2 số nhị phân


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 2.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Cho 2 số nguyên dương a, b được biểu diễn dưới hệ nhị phân. Tính tổng 2 số a, b

Dữ liệu vào (Input): từ thiết bị nhập chuẩn

  • Dòng đầu tiên là giá trị số a
  • Dòng thứ hai là giá trị số b

Kết quả (Output): đưa ra thiết bị xuất chuẩn: kết quả của phép toán a + b

Ví dụ 1

Input:

100
11

Output:

111

Ví dụ 2

Input:

11
1

Output:

100

Nhận xét

Không có ý kiến tại thời điểm này.