The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 2.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Cho một số nguyên dương n dưới dạng mã nhị phân, chuyển số n về hệ thập phân. Biết rằng, bit cực trái là bit có giá trị lớn nhất.

Input Output
0 0
1 1
100 4
1010 10
11100 28

Nhận xét


  • 0
    tingogo2023  đã bình luận lúc 29 tháng 3 năm 2023, 11:00 p.m. chỉnh sửa

    .