The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Cần bao nhiêu chữ số để biểu diễn x!


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 1.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Đóng góp: Lê Bảo Minh Duy (22/04/2023)

Quy trình tính toán các con số lớn rất là rất khó khăn, đặc biệt khi các con số vượt ngưỡng \(2^{61} -1\), ứng với kiểu dữ liệu unsigned long long, do đó. Ta cần xây dựng các phép tính toán riêng. Yêu cầu được đưa ra: Cho những số tự nhiên \(x \in N\), hãy xác định xem cần bao nhiêu chữ số để biểu diễn số \(x!\).

  • Dữ liệu vào (Input): từ thiết bị nhập chuẩn - số nguyên x Với \(0 \le x \le 1000\)
  • Kết quả (Output): đưa ra thiết bị xuất chuẩn - sô chữ số dùng để biểu diễn số x!

Ví dụ

Input Output Giải thích
3 1 3! = 6
10 7 10! = 3.628.800
100 158

Nhận xét

Không có ý kiến tại thời điểm này.