The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Excel - Tên cột


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 1.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Trong phần mềm Excel, các cột sẽ được đánh chỉ số (index) bằng các ký tự latin in hoa (A -> Z). Ví dụ

A -> 1
B -> 2
C -> 3
...
Z -> 26
AA -> 27
AB -> 28

Dữ liệu vào (Input):

  • Dòng duy nhất mô tả tứ tự cột, là số nguyên dương

kết quả (Output):

  • Dòng duy nhất chứa giá trị tiêu đề được sử dụng trong excel có giá trị tương đương với giá trị đầu vào

Ví dụ

Input Output
1 A
2 B
27 AA
28 AB

Nhận xét

Không có ý kiến tại thời điểm này.