The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Giả thuyết Goldbach


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 1.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Đóng góp: Lê Bảo Minh Duy (22/04/2023)

Năm 1742, nhà toán học người Đức Christian Goldbach gửi một bức thư tới nhà toán học vĩ đại Leonhard Euler, trong đó có đưa ra giả thuyết rằng: "Mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 luôn có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố". Yêu cầu được đưa ra là: với mỗi số chẵn cho trước, hãy liệt kê tất cả các tổng được thành lập từ 2 số nguyên tố.

  • Dữ liệu vào (Input): từ thiết bị nhập chuẩn - Một dòng chứa số nguyên n Với n % 2 == 0 && 4 <= n <= 32 000
  • Kết quả (Output): đưa ra thiết bị xuất chuẩn - x dòng, mỗi dòng chứa 1 cách biểu diễn.

Lưu ý: Kết quả không tính hoán vị, ưu tiên xuất số nhỏ trước và không có khoảng trắng giữa các ký tự. Xem thêm phần ví dụ

Ví dụ

Input Output
4 2+2
26 3+23
7+19
13+13

Nhận xét

Không có ý kiến tại thời điểm này.