The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Hoán vị


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 1.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Cho số n, liệt kê tất cả các hoán vị của tập các chữ số nhỏ hơn hoặc bằng n

  • Dữ liệu vào (Input) từ thiết bị nhập chuẩn: số n với \((0 \le n \le 9)\)
  • Kết quả (Output) đưa ra thiết bị xuất chuẩn: Tất cả các hoán vị

Ví dụ

Input Output
0 0
1 01
10
2 012
021
102
120
201
210

Nhận xét

Không có ý kiến tại thời điểm này.