The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Liệt kê chuỗi nhị phân có độ dài n


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 1.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Liệt kê tất cả các chuỗi nhị phân có độ dài n

  • Dữ liệu vào (Input) từ thiết bị nhập chuẩn: số n với \(1 \le n \le 100\)
  • Kết quả (Output) đưa ra thiết bị xuất chuẩn: Tất cả các chuỗi nhị phân có độ dài n

Ví dụ

Input Output
1 0
1
2 00
01
10
11

Nhận xét

Không có ý kiến tại thời điểm này.