The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Đảo ngược số nguyên


Gửi bài giải

Điểm: 10
Giới hạn thời gian: 1.0s
Giới hạn bộ nhớ: 256M

Tác giả:
Kiểu bài tập

Cho số nguyên n \((-2^{31} \le n \le 2^{31} - 1)\). Hãy đảo ngược số nguyên n.

Dữ liệu vào (Input): từ thiết bị nhập chuẩn - một dòng duy nhất số là số nguyên n

Kết quả (Output): đưa ra thiết bị xuất chuẩn - số nguyên m được sinh ra bằng cách đảo ngược n

Ví dụ

Input Output
6 6
28 82
-123 -321
1500 51 (0051 -> 51)

Nhận xét

Không có ý kiến tại thời điểm này.